Irodánkban illetve indokolt esetben helyszínen is a közjegyzői hatáskörbe tartozó valamennyi jogszolgáltató hatósági tevékenységgel állunk ügyfeleink rendelkezésére, amely nem nyelvi jogosítványhoz kötött.

Előzetes egyeztetés alapján ügyfélfogadási időn kívül is tudjuk fogadni!

 • Aláírás és kézjegy valódiságának tanúsítása,
 • Másolat hitelesítés,
 • Tanúsítvány  okirat felmutatásának időpontjáról,
 • Tulajdoni lap,
 • Cégkivonat, cégmásolat,
 • Hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatos ügyek intézése, azonossági nyilatkozat,
 • Fizetési meghagyásos ügyek,
 • Hagyatéki ügyek (a közjegyző eljárása illetékességhez kötött, részletesen a hasznos információk menüpont alatt!),
 • Szerződések közjegyzői okiratba foglalása. A leggyakrabban előforduló polgári jogi jogügyletek:
  • adásvételi szerződés
   • ingatlan (lakóingatlan, zártkert, termőföld ügyletek),
   • ingó  (gépjárművek, más lajstromozott eszközök, stb),
  • csere szerződés (ingatlan és ingó),
  • tartási szerződés,
  • életjáradéki szerződés,
  • ajándékozás (tulajdonátruházás ellenérték nélkül),
  • bérleti szerződés,
  • haszonélvezeti jog alapítás, és megszüntetés,
  • szolgalmi jog alapítása,
  • használati megosztás (lakóingatlan, földhasználati megállapodás),
  • kölcsön és zálogszerződések,
  • engedményezés,
  • tartozásátvállalás,
  • házassági vagyonjogi szerződés,
  • élettársi vagyonjogi szerződés,
  • házassági vagyonközösséget megszüntető szerződés és ehhez kapcsolódó egyéb családjogi jogügyletek (az ún. megegyezéses bontáshoz kapcsolódó megállapodások elkészítése),
  • örökléssel kapcsolatos szerződések:
   • öröklési szerződés,
   • öröklésről lemondó szerződés,
   • rendelkezés várt öröklésről.
 • Jognyilatkozatok közjegyzői okiratba foglalása
  • végrendelet,
  • egyoldalú kötelezettségvállalás (banki hitelekhez, kölcsönügyletekhez, illetve magánszemélyek között létrejött jogügyletekhez is),
  • tartozáselismerés,
  • kiürítési nyilatkozat,
  • nyilatkozat asszisztált reprodukciós eljáráshoz, továbbá az egészségügyi önrendelkezéssel kapcsolatos nyilatkozatok (pl. ellátás visszautasítása),
  • befogadó nyilatkozat,
  • családjogi nyilatkozatok (pl. teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat),
  • hatósági eljárásokban felhasználni kívánt nyilatkozatok,
  • egyéb jognyilatkozatok közjegyzői okiratba foglalása.
 • Közjegyzői tanúsítványok jegyzőkönyvben
  • jogi jelentőségű tények tanúsítása, (pl. Weboldalak, adott helyszínnek a tanúsítvány elkészítésének időpontjában fellelhető állapota),
  • sorsolások,
  • testületi üléseken történtek tanúsítása (tanácskozásról és határozatról),
  • nyilatkozat vagy értesítés közlése (pl. felmondás, fizetési felszólítás, közlésének tanúsítása stb.)
  • életbenlét tanúsítása,
  • váltó, csekk és más értékpapír óvás.
 • Okirat (pl. takarékbetétkönyv), értékpapír (pl. kincstárjegy) semmissé nyilvánítása,
 • Igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzői nemperes eljárásban,
 • Előzetes bizonyítás közjegyzői nemperes eljárásban,
 • A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásának vezetése,
 • Élettársi nyilatkozatok nyilvántartásának vezetése,
 • Bejegyzett élettársak kapcsolatának felbontása közjegyzői nemperes eljárásban,
 • Egyéb zálogjogi nyilvántartások (Gkzony, korábbi ingó zálogjogi nyilvántartás),
 • Okirat, pénz, értéktárgy bizalmi őrzése,
 • Okiratok, Végrendeletek letétbe vétele
 • Végrehajtás elrendelése közjegyzői okirat illetve a közjegyző által jóváhagyott egyezség alapján (Csak a Budapest XI. kerület 3. sz. közjegyzői székhelyen készített okiratok és jóváhagyott egyezségek esetében van lehetőség végrehajtási eljárás elrendelésére),
 • Egyéb közjegyzői nemperes eljárások (pl. a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítása, a közjegyző letéti eljárása stb.).

A közjegyzői tevékenységről bővebben az alábbi linkeken olvashat!

https://www.mokk.hu/

http://bpkk.hu/