Az oldalon ügytípusokra lebontva tájékoztatjuk arról, hogy milyen iratokra lehet szükség az ügyintézéshez.

Kérjük, hogy minden esetben hozza magával érvényes

 • személyazonosító igazolványát (vagy kártya formátumú vezetői engedélyét, vagy útlevelét) és
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Ha lakcíme a régi típusú személyi igazolványába van bejegyezve és nincs  lakcímkártyája, elegendő a személyi igazolványát magával hoznia.

1. HAGYATÉKI ELJÁRÁS:

 

A közjegyző illetékességi területén – Budapest XI. kerület – lakóhellyel rendelkező személyek közül a március és szeptember hónapban elhunyt örökhagyók hagyatéki ügye tartozik a közjegyzői székhelyhez.

Amennyiben az örökhagyó után végintézkedés maradt és az idézésben nem kapott tájékoztatást végrendelet tartalmáról kérjük, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a közjegyzői irodával és amennyiben a végintézkedés az Ön őrizetében van, a végintézkedés eredeti példányát haladéktalanul juttassa el a közjegyzőnek!

Hagyatéki tárgyalásra az alábbi iratokat hozzák magukkal:

 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya (adott esetben szükséges lehet továbbá a születési anyakönyvi kivonatra, illetve névváltozást igazoló okiratra is),
 • házastársak hozzák magukkal a házassági anyakönyvi kivonatukat,
 • amennyiben gépjármű is a hagyaték tárgya akkor a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet,
 • lajstromozott jármű esetén (pl. kishajó) a tulajdonjogot igazoló okiratot pl. hajólevél,
 • értékpapírok, takarékbetétkönyvek, bankszámla kivonatok,
 • az örökhagyó esetleges tartozásaira vonatkozó iratok (kölcsönszerződés, fizetési felszólítás, stb.).

2. Hitelesítési ügyekhez szükséges iratok

 

Másolat hitelesítés:  személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, továbbá azon irat, amelyről a másolat hitelesítést kéri (eredeti, vagy hiteles másolat lehet, egyszerű másolatról hiteles másolat nem készíthető!)

Hiteles cégkivonat, cégmásolat: személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, továbbá a cég cégjegyzék száma, vagy adószáma

Hiteles tulajdoni lap: személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, továbbá az ingatlan helyrajzi száma

Névaláírás hitelesítés esetén: 

Magánszemélyként kíván eljárni: személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint az az irat, amit a közjegyző előtt kíván aláírni;

Cég, vagy egyéb szervezet képviselőjeként kíván eljárni: személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, a képviseleti jogot igazoló okirat (pl. cégkivonat, ezt szükség esetén be tudjuk szerezni), valamint az az irat, amit a közjegyző előtt kíván aláírni. Figyelem! Társadalmi szervezet esetén 30 napnál nem régebbi kivonat a társadalmi szervezetek nyilvántartásából és az alapszabály illetve alapító okirat is szükséges!

Aláírási címpéldány, aláírás minta készítéséhez: személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, továbbá a cég cégjegyzékszáma vagy adószáma. Figyelem! Társadalmi szervezet esetén 30 napnál nem régebbi kivonat a Társadalmi szervezetek nyilvántartásából és az alapszabály illetve alapító okirat is szükséges. Csak újonnan létrejövő társadalmi szervezet  illetve cég esetén elégséges a létesítő okirat.

3. Közjegyzői okiratok

 

Közjegyzői okirathoz szükséges iratok:

 • személyazonosító igazolványa , lakcímet igazoló hatósági igazolványa, továbbá
 • cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám,
 • az adott okirat elkészítéséhez szükséges egyéb iratok:
  • ha megkötött szerződés alapján kíván kötelezettséget vállalni közjegyzői okiratban (egyoldalú kötelezettségvállalás, tartozáselismerés) az eredeti szerződés,
  • az ingatlan helyrajzi száma (pl, bérleti szerződés),
  • adásvételi illetve bérleti szerződés megkötéséhez energetikai tanúsítvány is szükséges lehet,
  • ingóság esetén az egyedi azonosítót tartalmazó okirat (törzskönyv, hajólevél, forgalmi engedély),
  • Figyelem! Társadalmi szervezet esetén 30 napnál nem régebbi kivonat a társadalmi szervezetek nyilvántartásából és az alapszabály illetve alapító okirat is szükséges.